Customer service

English below ⬇️

Verzendkosten

Binnen Nederland:
Bestellingen boven de 75 euro worden gratis verzonden
Bij bestellingen onder de 75 euro betaal je 4
,95 verzendkosten

België en Europa:
Bestellingen boven de 150 euro worden gratis verzonden
Bij bestellingen onder de 150 euro betaal je 6,95 verzendkosten

Wanneer je een artikel komt afhalen bij ons (Van Lyndenlaan 15, 3768ME, Soest) zijn er uiteraard geen extra kosten aan verbonden. Wel moet er een afspraak gemaakt worden om het artikel op te komen halen (info@stablestyle.nl).

Bezorgen

Welke vervoerder bezorgt de producten?
Bestellingen die geplaatst worden via Stable Style worden standaard via het distributienetwerk van DHL Parcel geleverd. Onder omstandigheden kan hier van afgeweken worden. Indien je jouw producten liever via een andere bezorgdienst zoals Post.nl verzonden wilt hebben, neem dan contact op met ons.
Je bestelde producten worden binnen 2 werkdagen na ontvangst van betaling verzonden. 

Ruilen en retourneren
Dat kan gemakkelijk en snel! Is je aankoop niet helemaal wat je ervan had verwacht of blijkt het artikel niet te passen? Dan kun je deze altijd ruilen of retourneren.
Het terugsturen van artikelen is op eigen risico en vergeet niet het afleverbewijs te bewaren tot je retour of ruiling is verwerkt. Zodra wij de artikelen van je terug ontvangen hebben, sturen wij vervolgens op onze kosten het nieuwe artikel naar je toe. 
Let op: artikelen uit de outlet kunnen niet retour of geruild worden!

Wat kun je van ons verwachten?

 1. Altijd 14 dagen bedenktijd op al onze artikelen.
 2. Artikel ruilen? Neem eerst contact op met ons om na te gaan of het artikel dat je wilt hebben op voorraad is.
  Als dit zo is, dan sturen we het artikel toe na ontvangst van het eerder ontvangen artikel.
 3. Je geld terug? Geen probleem. Dit wordt binnen 10 werkdagen, na ontvangst, teruggeboekt.
 4. De kosten voor het opsturen zijn voor eigen rekening.
 5. Beschadigd of verkeerd artikel ontvangen? Hiervoor zullen nooit kosten in rekening gebracht worden. Neem contact op met ons. 

Bestelling retourneren
Wil je niet ruilen maar graag je geld terug ontvangen, dan kun je de bestelling retour sturen naar ons. Retourneer je de hele bestelling dan ontvang je het hele aankoopbedrag, dus ook de eventuele verzendkosten, retour. Het gaat om de eventuele verzendkosten die je hebt betaald bij je bestelling en niet om de verzendkosten voor het retoursturen. Retourneer je slechts een aantal artikelen van je bestelling dan ontvang je alleen het bedrag van die artikelen retour. Ruil je omdat het product niet naar wens is of niet past? Dan zijn de verzendkosten voor het retoursturen voor eigen rekening. Wil je daarvoor in de plaats andere of maat ontvangen, dan sturen wij deze op onze kosten weer naar je toe. Ruil je omdat je een verkeerd artikel hebt ontvangen? Dan zijn de verzendkosten voor het retoursturen wél voor ons. Het retour zenden van artikelen is op eigen risico en vergeet niet je afleverbewijs te bewaren tot je retour is verwerkt. 

Verkeerd artikel ontvangen?
Controleer altijd eerst of je het juiste artikel hebt ontvangen en of het niet tijdens het transport beschadigd is. Mocht je per ongeluk een verkeerd of beschadigd artikel hebben ontvangen, dan kunt je het binnen 14 dagen retour sturen. De kosten van het retour sturen zullen door ons vergoed worden. Voordat je het artikel retour stuurt, vragen wij je om eerst contact met ons op te nemen.

Retouradres:
Stable Style
Van Lyndenlaan 15
3768ME
Soest
Nederland


Belangrijk bij retourneren/ruilen en verkeerd of beschadigd ontvangen artikel:

 • Voeg s.v.p. bij uw retourzending een notitie met uw naam- en adresgegevens en indien geen sprake van ruiling uw bankrekeningnummer Zodra je ruiling/retournering ontvangen is, krijg je hiervan een bevestigingsmail.
 • Ruil je omdat je een verkeerd artikel hebt ontvangen? Dan zijn de verzendkosten voor ons.
 • Ruil/retourneer je omdat het product niet naar wens is of niet past? Dan zijn de verzendkosten voor het retoursturen voor eigen rekening. Wil je daarvoor in de plaats andere kleur of maat ontvangen, dan sturen wij deze op onze kosten weer naar je toe.
 • Er wordt je nooit zomaar een nieuw artikel toegestuurd! Neem eerst contact met ons op om na te gaan of het andere product op voorraad is. Is dit niet het geval dat krijg je je geld, inclusief verzendkosten retour. Retoursturen is voor eigen rekening.
 • Is het product onvolledig of beschadigd? Neem contact met ons op
 • Wil je je geld terug? Geen probleem, dan wordt het bedrag, na ontvangst van de retourzending, binnen tien werkdagen teruggestort op je rekening.
 • Is het bedrag van je nieuwe bestelling hoger dan je retourzending? Bij ontvangst van je ruiling krijg je van de klantenservice een mail met de gegevens voor het bij te betalen bedrag. Zodra het bij te betalen bedrag ontvangen is, wordt je nieuwe bestelling verstuurd.
 • Heb je je bestelling niet compleet ontvangen? Als er iets is met een artikel dat je besteld hebt, bijvoorbeeld dat het uitverkocht is, dan krijg je hierover altijd persoonlijk bericht. Als je bestelling in meerdere delen wordt geleverd, zijn de extra verzendkosten voor onze rekening. Hier hoef je dus niets extra’s voor te betalen!

Voorwaarden: De artikelen moeten ongebruikt (passen mag wel) en schoon (dus zonder haren, vuil en/of mest) teruggestuurd worden. Informatiekaartjes en/of labels moeten zoals afgeleverd aan het product gehecht zijn. Retourneer de artikelen indien mogelijk in de aangeleverde verpakking. Een retourzending van meerdere artikelen kan het beste zoveel mogelijk in 1 doos of zak samengevoegd worden. De retourzending dient voorzien te zijn van notitie met uw gegevens en bankrekeningnummer daarop.

Garantie
Stable Style heeft veel producten in haar assortiment en verwijst voor al haar producten naar de fabrieksgarantie. Op alle producten zit garantie tegen fabricage- en/of materiaalfouten. Hiervoor moet het aankoopbewijs worden voorgelegd.

Defecten
Is het product wat u heeft ontvangen beschadigd of incorrect, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Maak een foto of filmpje van het defect zodat wij zo goed mogelijk kunnen constateren wat er echt aan de hand is. Dit is belangrijk, omdat hierdoor vaak oorzaken kunnen worden uitgesloten en dus eenvoudiger kunnen worden gevonden.

----------------------------------------------------

Shipping costs:

Within the Netherlands:
Orders above 75 euros are shipped for free
Orders under 75 euros will be charged 4.95 shipping costs

Belgium:
Orders above 150 euro are shipped for free
For orders under 150 euros you pay 6.95 shipping costs

When you come to pick up an article at our shop (Van Lyndenlaan 15, 3768ME, Soest) there are of course no extra costs involved. However, an appointment must be made to pick up the item (info@stablestyle.nl).

Delivery
Which carrier delivers the products?
Orders placed at Stable Style are standard delivered through the distribution network of DHL Parcel. Under circumstances we can deviate from this. If you prefer your products to be delivered by another delivery service such as Post.nl, please contact us.
Your ordered products will be shipped within 2 working days after receipt of payment. 

Exchanging and returning
It's easy and fast! Is your purchase not quite what you expected or does the article not fit? Then you can always exchange or return.
Returning items is at your own risk and do not forget to keep the delivery note until your return or exchange is processed. Once we have received the items back from you, we will send you the new article at our expense.

Please note that items from the outlet cannot be returned or exchanged!

What can you expect from us?

 1. Always 14 days reflection period on all our articles.
 2. Want to exchange an item? First contact us to find out if the item you want is in stock. If it is, we will send you the item after receiving it.
 3. Your money back? No problem. This will be reversed within 10 working days after receipt.
 4. The costs for sending the article are for your own account.
 5. Received damaged or wrong article? We will never charge you for this. Please contact us.

Returning an order
If you do not want to exchange but would like to receive your money back, you can return your order to us. If you return the entire order, you will receive the entire purchase price, including any shipping costs, back. This concerns any shipping costs you paid for your order and not the shipping costs for returning it. If you are returning just a few items from your order, you will only receive the amount of those items in return. Are you exchanging because the product is not to your liking or does not fit? Then the shipping costs for returning are for your own account. Would you like to receive a different size or items instead, then we will send it back to you at our expense. Are you exchanging because you received the wrong article? Then the shipping costs for returning it to us. Returning items is at your own risk and do not forget to keep your proof of delivery until your return has been processed.

Received the wrong article?
Always check first whether you have received the correct article and whether it has been damaged during transport. Should you accidentally receive a wrong or damaged article, you can return it within 14 days. The cost of returning the item will be reimbursed by us. Before you return the item, we ask you to contact us first.

Return address:
Stable Style
Van Lyndenlaan 15
3768ME
Soest
Nederland

 • Important when returning / exchanging and wrong or damaged article received: Please include with your return a note with your name and address details and if no exchange your bank account number Once your exchange/return is received, you will receive a confirmation email.
 • Are you exchanging because you received the wrong article? Then the shipping costs are for us.
 • Do you exchange/return because the product is not to your liking or does not fit? Then the shipping costs for returning are for your own account. Would you like to receive another color or size instead, then we will send it back to you at our expense.
 • You will never be sent a new article just like that! Please contact us first to find out if the other product is in stock. If this is not the case you will get your money back, including shipping costs. Return shipment is at your own expense.
 • Is the product incomplete or damaged? Please contact us
 • Do you want your money back? No problem, then the amount, after receipt of the return, within ten working days refunded to your account.
 • Is the amount of your new order higher than your return? Upon receipt of your exchange you will receive an email from customer service with the details of the amount to be paid. Once the amount to be paid is received, your new order is shipped.
 • Did you receive your order incomplete? If there is something wrong with an item you ordered, for example that it is sold out, you will always receive a personal message about this. If your order is delivered in several parts, we will cover the extra shipping costs. So you don't have to pay anything extra for this!

Conditions: The items must be returned unused (you can try them on) and clean (without hair, dirt and/or manure). Information cards and/or labels must be attached to the product as delivered. Return the items if possible in the supplied packaging. A return of multiple items is best in 1 box or bag together. The return shipment must have a note with your details and bank account number on it.

Warranty
Stable Style has many products in its range and refers for all its products to the manufacturer's warranty. All products are guaranteed against manufacturing and/or material defects. se can be presented. Proof of purchase must be presented for this purpose.

Defects
Is the product you received damaged or incorrect, please contact us as soon as possible. Take a picture or video of the defect so that we can best determine what is really going on. This is important, because it often allows us to exclude causes and therefore easier to find.